Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

§1 KATALOG DEFINICJI


Konsument – zgodnie z Kodeksem cywilnym, to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla zamówień złożonych począwszy od 1 stycznia 2021 r., na potrzeby niniejszego Regulaminu, za Konsumenta uznaje się również osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie internetowym mediclog.pl,

Sprzedawca – i) Iwona Kałużna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: IWONA KAŁUŻNA FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWA „SOLLO PLUS”, NIP: 6681214253, REGON: 301986904, oraz: ii) Zbigniew Kałużny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: ZBIGNIEW KAŁUŻNY FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWA „SOLLO PLUS”, NIP: 6681235002, REGON: 301986873,

prowadzący wspólnie działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą: FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWA „SOLLO PLUS” S.C. ZBIGNIEW KAŁUŻNY IWONA KAŁUŻNA, NIP: 6681398589, REGON: 310301196.

Konto – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, stanowiąca część sklepu, w ramach której Kupujący może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w odrębnym regulaminie (Regulamin konta).

 

§2 WYMOGI TECHNICZNE

 Aby móc dokonać zamówienia w sklepie internetowym mediclog.pl, należy posiadać i) urządzenie z dostępem do sieci Internet, dysponujące przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, ii) czynny adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszelkie ceny zawarte na kartach produktów są cenami brutto, tj. zawierają wliczony podatek VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zakupów.

2. Zakupy w sklepie mediclog.pl składają się z następujących etapów:

a)  dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego,

b) podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym danych adresowych umożliwiających wysyłkę towaru,

c)   wybór sposobu dostawy oraz metody płatności.

3. Zamówienie uznaje się za złożone wraz z momentem zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz kliknięcia przycisku „potwierdzam zakup“. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

4. Zakupów w sklepie można dokonywać zarówno jako zarejestrowany Kupujący (korzystający z bezpłatnej usługi konta, umożliwiającej zapisane danych użytkownika na poczet kolejnych zakupów), jak również jako niezarejestrowany Kupujący (wymagane każdorazowe podanie wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia).

5. W przypadku zakupu dokonanego przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku nie później niż w chwili dostawy zamówionych produktów.

 

§4 METODY PŁATNOŚCI 

1. Sklep mediclog.pl honoruje następujące metody płatności:

a) zwykły przelew bankowy,

b) za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze towaru,

c) za pomocą karty płatniczej:

 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electro

d) za pośrednictwem platformy płatniczej: Płatności Shoper.

2. Sprzedawca informuje, że w razie wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Z uwagi na specyfikę niektórych form płatności, dokonanie zapłaty przy ich pomocy jest możliwe dopiero po złożeniu zamówienia w sklepie.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Prognozowany termin realizacji zamówienia złożonego w sklepie mediclog.pl jest wskazany bezpośrednio na karcie każdego produktu. Przyjmuje się, że dla towarów posiadanych na stanie magazynowym, orientacyjny czas wysyłki zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, zaś w przypadku towarów nie posiadanych na stanie magazynowym – 14 dni roboczych. W razie jakichkolwiek komplikacji z terminową realizacją zamówienia, Sprzedawca jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tej okoliczności Kupującego.
 2. Zamówienia opłacone zwykłym przelewem bankowym zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.
 3. Zamówienia opłacone przy wykorzystaniu płatności online lub przy pomocy kart płatniczych, zostaną przekazane do realizacji po uzyskaniu autoryzacji płatności.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sposób dostawy zamówienia jest zależny od wyboru Kupującego. W sklepie mediclog.pl przewidziano następujące metody dostawy:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, FedEx)
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W tym celu Konsument powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przekazać Sprzedawcy między innymi drogą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Konsument może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się bezpośrednio pod regulaminem sklepu mediclog.pl.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Zwracany towar należy odesłać na następujący adres: ul. Komunalna 4, 62-700 Turek.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobligowany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji - o ile gwarancja na towar została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi, zgodnie z zasadami i terminami szczegółowo opisanymi w Kodeksie cywilny, Kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, lub:
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Reklamację można złożyć poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym (na przykład tym zamieszczonym bezpośrednio pod regulaminem sklepu mediclog.pl) i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Komunalna 4, 62-700 Turek.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Kupującego, Sprzedawca odeśle otrzymany towar wraz z informacją o okolicznościach przesądzających o niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, rekomenduje Kupującemu sporządzenie protokołu szkody w obecności podmiotu dostarczającego towar.

 

 §8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Konsument może uzyskać́ pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi:

a) zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów,

b) wchodząc na stronę internetową Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładkę „Rozstrzyganie sporów konsumenckich“, w której znajdują się informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy,

c) wchodząc na internetową platformę ODR dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§9 DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

a) prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c), a także:

c) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a) na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

b) ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

c) zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5.Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:

f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, kierując wiadomość na adres e-mail: rodo@mediclog.pl .

7. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§10 UWAGI KOŃCOWE

1. Każde zamówienie składane w sklepie mediclog.pl jest odrębną umową sprzedaży i wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu Sklepu. Umowa zawierana jest w celu realizacji zamówienia i na czas jego realizacji.

2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie, znajdziesz, klikając tutaj.

 

 

Bestsellery
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl